Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

 

Angemin

Angemin

är en östrogen-gestagen-kombination för klimakteriebehandling med ett nytt - den fjärde generationens - gestagen: Drospirenon.

Angemin innehåller estradiol-17-beta och drospirenon.

 

Gestagen

Gestagener - syntetiska preparat med en verkan som liknar gulkropps-hormonets (progesteronets) effekt har funnits sedan mitten på 50-talet. Först nu har den fjärde generationens gestagen, drospirenon, syntetiserats. Drospirenon har betydligt färre biverkningar än vad de tidigare gestagenerna har.

 

Substitusbehandling

Angemin är till för substitutionsbehandling av östrogenbristsymtom hos kvinnor mer än 1 år efter menopaus. Angemin verkar också förebyggande av osteoporos hos postmenopausala kvinnor med hög risk för framtida fraktur, om de inte tål, eller om de har kontraindikationer mot andra läkemedel godkända för att förebygga osteoporos. Begränsad erfarenhet föreligger av behandling av kvinnor över 65 år.

 

Kvinnor som ej står på hormonell substitutionsbehandling (HRT) eller kvinnor som byter från en annan kombinerad produkt för kontinuerlig behandling kan påbörja behandlingen vilken dag som helst. Kvinnor som byter från en cyklisk eller kontinuerlig sekventiell hormonell substitutionsbehandling ska börja dagen efter det att föregående cykel avslutats.

 

Dosering

Dosen är en tablett dagligen. Varje blisterkarta avser 28 dagars behandling.

1 tablett innehåller 1 mg estradiol (som estradiolhemihydrat) och 2 mg drospirenon.
Tabletterna sväljs hela med lite vätska, oberoende av födointag. Behandlingen är kontinuerlig, vilket innebär att påföljande förpackning ska påbörjas direkt utan uppehåll. Tablettintaget bör ske vid samma tidpunkt varje dag.

 

Glömd tablett: Om patienten glömmer att ta en tablett ska den tas så snart som möjligt efter hågkomsten. Om det har gått mer än 24 timmar behöver ingen extra tablett tas. Om patienten glömmer flera tabletter kan vaginal blödning inträffa.
För behandling av postmenopausala symtom ska den lägsta effektiva dosen användas.

HRT-behandling ska bara pågå så länge fördelen av symtomlindring överväger riskerna.

 

Interaktion

Ingen beskriven.

 

Kontraindikationer

  • Odiagnostiserad genital blödning
  • Känd, tidigare genomgången eller misstänkt bröstcancer
  • Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer)
  • Obehandlad endometriehyperplasi
  • Tidigare idiopatisk eller pågående venös tromboembolism (djup ventrombos, lungemboli
  • Aktiv eller nyligen genomgången arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina, hjärtinfarkt)
  • Akut eller tidigare leversjukdom så länge leverfunktionsvärdena ej normaliserats
  • Porfyri
  • Svår njurinsufficiens eller akut njursvikt

 

Försiktighet

För behandling av postmenopausala symtom ska HRT endast påbörjas om symtomen påverkar livskvaliten negativt. Vid all behandling ska en noggrann värdering av risk/nytta balansen göras vart annat till vart tredje år. HRT ska endast fortsätta så länge som nyttan överväger riskerna.

 

Kända biverkningar

Under behandlingen är genombrottsblödning och stänkblödning mycket vanliga. Blödningsfrekvensen sjunker under de första månaderna med behandling. Smärtor i brösten är ett mycket vanligt symtom, som rapporteras av ungefär var femte kvinna.

 

Farmakodynamik

Estradiol-17-beta
Angemin innehåller syntetiskt 17ß-estradiol, som är kemiskt och biologiskt identiskt med endogent, humant estradiol. Det ersätter den förlorade östrogenproduktionen hos kvinnor efter menopaus och lindrar menopausala symtom. Östrogener förhindrar benförlust efter menopaus eller efter ooforektomi.

 

Drospirenon
Drospirenon är ett syntetiskt gestagen av den fjärde generationen.
Eftersom östrogen stimulerar tillväxten av endometriet ökar risken för endometriehyperplasi och cancer om det ges ensamt. Gestagentillägg reducerar - men tar inte helt bort - den östrogeninducerade risken för endometriehyperplasi hos kvinnor som inte är hysterektomerade.


Drospirenon uppvisar en aldosteronantagonistisk effekt. Man kan därför se ökad utsöndring av natrium och vatten och minskad utsöndring av kalium.
I djurstudier har drospirenon inga östrogena, glukokortikoida eller antiglukokortikoida effekter.

 

Bröstcancer och Angemin

Risken för bröstcancer ökar med antalet år av HRT-användning. Epidemiologiska data från 51 studier, som genomförts på 1970-talet fram till tidigt 1990-tal och som reanalyserats, samt data från mer nyligen genomförda studier, visar att cirka 45 av 1000 kvinnor, som inte använder HRT, får diagnosen bröstcancer under åldersperioden 50 till 70 år (=under denna 20-årsperiod).

För kvinnor som använder eller nyligen använt HRT under motsvarande åldersperiod inträffar 2 extra fall per 1000 för dem som använt HRT i 5 år och 6 extra fall per 1000 för dem som använt HRT i 10 år. Användning av HRT under 15 år ger 12 extra fall per 1000 kvinnor. Antalet extra fall av bröstcancer är ungefär detsamma för alla kvinnor, som påbörjar HRT oberoende av när behandlingen inleds mellan åldrarna 45 till 65 år.

Studierna om ökad risk för bröstcancer hos kvinnor med HRT baserar sig alla på användningen av konjugerade ekvina östrogener i kombination med medroxi-progesteron. Det är inte känt hur kombinationen 17-beta-östradiol i kombination med drospirenon påverkar risken.

 

Venös tromboembolism

HRT är förenad med en högre relativ risk för venös tromboembolism (VTE), dvs djup ventrombos eller lungemboli. En randomiserad kontrollerad studie och epidemiologiska studier fann en två- till trefaldigt högre risk hos behandlade kvinnor jämfört med icke behandlade.

För kvinnor som inte använder HRT beräknas, att det under en 5-årsperiod inträffar ungefär 3 fall av VTE per 1000 kvinnor i åldrarna 50-59 år och 8 fall per 1000 kvinnor i åldrarna 60-69 år. Antalet extra fall av VTE under en 5-års period hos friska kvinnor som använder HRT beräknas till mellan 2 och 6 (bästa estimat = 4) per 1000 kvinnor i åldrarna 50-59 år och mellan 5 och 15 (bästa estimat = 9) per 1000 kvinnor i åldrarna 60-69 år. Risken för VTE är större under det första året av HRT än senare. Allmänt erkända riskfaktorer för VTE omfattar egen eller familjär förekomst av VTE, uttalad fetma (BMI > 30 kg/m2) och systemisk lupus erythematosus (SLE). Det råder ingen konsensus om betydelsen av åderbråck i samband med VTE.

 

Kranskärlssjukdom

Randomiserade kontrollerade studier har inte kunna påvisa några positiva kardio-vaskulära effekter med kontinuerlig kombinerad behandling med konjugerade ekvina östrogener och MPA. Stora kliniska studier påvisade en möjlig ökad risk för kardiovaskulär sjuklighet under första behandlingsåret och inga tecken på positiv effekt därefter. Det finns ännu inga randomiserade kontrollerade studier avseende kardiovaskulär sjuklighet eller dödlighet med andra HRTprodukter. Därför är det oklart om fynden avseende de konjugerade preparaten också gäller för andra HRT-produkter.

 

Stroke

En stor randomiserad klinisk studie (WHI-studien) fann, såsom ett sekundärt resultatutfall, en ökad risk för stroke hos friska kvinnor, som behandlades med konjugerade östrogener och MPA kontinuerligt. För kvinnor som inte använder HRT bedöms antalet fall av stroke under en period på 5 år vara 3 per 1000 kvinnor i åldrarna 50-59 år och 11 per 1000 kvinnor i åldrarna 60-69 år. Antalet extra fall av stroke hos kvinnor som tar konjugerade ekvina östrogener och MPA under 5 år bedöms vara mellan 0 och 3 (bästa estimat=1) per 1000 kvinnor i åldrarna 50-59 år och mellan 1 och 9 (bästa estimat=4) per 1000 kvinnor i åldrarna 60-69 år. Det är inte känt om den ökade risken även gäller för andra HRT produkter.

 

Allmän kommentar

Det är av utomordentligt stort intresse att den "fjärde generationens" gestagen nu har kommit in på den svenska marknaden. Man ser med stor förväntan fram emot att 17-beta-östradiol och drospirenon nu används i kombination. Detta är ett stort steg mot en mera komplikationsfri och riskfri klimakteriebehandling.

Det är viktigt att komma ihåg att samtliga "larmrapporter" hitintills är baserade på konjugerade ekvina estogener och medroxiprogesteron.

Angemin representerar något nytt och helt annorlunda.

 

 

Referenser

Relevanta referenser hittar du på www.medicinreferenser.se eller genom att följa länken här

 

Bipacksedel (BIP)

kan laddas ned i PDF-format här 

 

Produktresumé (SPC)

kan laddas ned i PDF-format här 

 

Läkemedelsverkets skrivning om Angemin

kan laddas ned i PDF-format här

 

Kommentarer

Kommentarer och frågor skickas enklast genom att använda kontaktformuläret, som finns under knappen "kontakta oss" i "toppmenyn".

 

Du kan också sända mail till Ingemar Joelsson, maila här

 

 fass_2007

 

Angemin

är ett kombinerat östrogen - gestagen - preparat från Schering. Det innehåller den fjärde generationens gestagen: Drospirenon

 

ATC kod: G03F A17

 

« Tillbaka